STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / CO HULA PO KORYTARZACH I KLASACH PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ?

Co hula po korytarzach i klasach placówki oświatowej w Kalwarii Zebrzydowskiej?

W jednej ze szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej Stowarzyszenie Płuca Kalwarii zainstalowało czujnik Look02 celem obserwowania obecności smogu podczas godzin lekcyjnych tj. od 8:00 do 14:00. To typowy czas przebywania młodzieży i kadry nauczycielskiej w placówce oświatowej, w dniach od poniedziałku do piątku. Ocenialiśmy okres: 1.10.2017 – 26.03.2018. Czujnik zainstalowany wewnątrz szkoły nie był narażony na działania atmosferyczne takie jak: wilgoć i wiatr.

Pomiar dotyczył dwóch pyłów zawieszonych: PM 2,5 i PM 10
– dla przypomnienia norma dobowa poziomu dopuszczalnego dla PM 2,5 to 25 μm/m3, a dla PM 10 to 50 μm /m3.

Pierwszy pył zawieszony (PM 2,5) o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów (μm), to pył który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych – bo dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi.
Drugi pył zawieszony (PM 10) zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (μm), które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.
Pyły te są mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne m.in. benzo(a)piren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

W ciągu całego okresu monitorowanego (178 dni) tylko podczas 35 dni nie stwierdzono przekroczenia normy poziomu dopuszczalnego dla PM 2,5. W pozostałych 143 dniach normy były przekraczane powyżej 100%. W tych 143 dniach były dni (dokładnie 46), podczas których norma dobowa wynosiła ponad 200% przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla PM 2,5. W tych 46 dniach były dni (dokładnie 33) kiedy norma dobowa dla PM 2,5 wynosiła ponad 300% przekroczenia poziomu dopuszczalnego.
Policzyliśmy również ile było dni wolnych od nauki, w przedmiotowym czasie. To tylko lub aż 62 dni. Mamy zatem prosty rachunek: 143 mniej 62 dni i otrzymujemy liczbę 81 dni. W tych 81 dniach uczniowie oraz kadra nauczycielska w godzinach od 8:00 do 14:00 mogli uczestniczyć w zajęciach szkolnych w warunkach narażenia zdrowia lub życia!
Pamiętając o dopuszczalnym poziomie PM 10 przeanalizowaliśmy także obecność tego pyłu zawieszonego, w tej samej placówce oświatowej.
Na 178 monitorowanych dni norma poziomu dopuszczalnego dla PM 10 była wyższa o ponad 200% podczas 13 dni. A ile było dni kiedy norma dla PM 10 nie była przekroczona? Tylko lub aż 75 dni!
Co z dioksynami, furanami i metalami ciężkimi? Nie wiemy, możemy jedynie spekulować. Zapewniamy, że te substancje toksyczne, towarzyszące obu pyłom zawieszonym PM 10 i PM 2,5, podczas zajęć szkolnych były wdychane z taką samą intensywnością.

Strefa